SINT-GERTRUDIS

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kapelletjes die terug te vinden zijn op het grondgebied van de Sint-Gertrudis-parochie in de gemeente Ternat.
VERDERE PAGINAS

KAPEL SINT-JOZEF te Opalfene

Een van de oudste kapellen in onze parochie is de kapel van Sint-Jozef te Opalfene. Pastoor Lascabanne schrijft in zijn geschiedenis: “We kunnen het juiste tijdstip niet geven harer oprichting, nochtans zij moet zeer vroeg bestaan hebben; hare oprichting wordt volgens de traditie aan eenen der slotheren van Ternat toegeëigend.”
In 1673 schonk de genaamde juffrouw Catharina De Nayer in haar testament aan de kapel een jaarlijkse rente van 12 rijnsgulden om daar alle weken een gelezen mis te doen.

In 1682 bezette Zuster Elisabeth Huijbrechts een vrome stichting van negen rijnsgulden en vijf stuijvers om jaarlijks alle weken een gelezen mis ter ere van de H. Jozef te doen.

 In 1695 wordt de kapel vernoemd in een akte.

In 1777 was de bouw in verval en dreigde in te storten. De toenmalige pastoor Bercklaer kreeg toelating om de kapel af te breken. Op die plaats werd een boom geplant en men hing er een houten kapel aan.

In 1865 werd de kapel heropgebouwd. Niet op dezelfde plek maar op een andere plaats even verderop. De kapel werd ook kleiner gemaakt. En op de maandag van Opalfene kermis in oktober werd er een mis opgedragen tot begin de jaren negentig. Sindsdien is de kapel open voor het publiek en wordt er in de meimaand de paternoster gebeden.

De kapel is nu weer bouwvallig. De kerkfabriek bekijkt wat er kan gebeuren om de kapel te redden.


KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW VAN VREDE (SEMPST)

Pastoor Bosteels beloofde een kapel te bouwen te Sempst bij het begin van de oorlog (22 december 1940) opdat Ternat gespaard zou blijven van vreselijk onheil tijdens de oorlog. Te meer daar in de buurt een Duits kamp werd gebouwd. Zes jaar lang (mei 1940 tot maart 1946) werden boeteprocessies gehouden. Op 20 juli 1947 vroeg hij toelating aan de gemeente om deze kapel te mogen zetten op een stukje grond van de familie Wambacq-Mergan in de Terlindenstraat. Met deze familie werd trouwens een akte getekend op 1 oktober 1948 waarin staat dat “op een hoekje grond van ongeveer negentig centiaren oppervlakte toelating werd gegeven om een kapel te bouwen”.

Eveneens op 20 juli werd aan het ministerie van Wederopbouw toelating gevraagd “inzake gebruik van materialen”. Op 2 november 1947 werden de toelatingen bekomen. Als architect duidde de pastoor G.G. Van Offeren uit Gent aan. Lodewijk Frans Steenput werd de aannemer. Albert De Geyndt zorgde voor de schrijnwerkerij en Frans Crabbe verzorgde de beplanting. Allemaal mensen uit Ternat. Alles samen voor de prijs van 82.211,60 frank.

Van verschillende zijden mocht de pastoor giften ontvangen. Met Vlaamse kermissen en andere activiteiten had de kerkfabriek ook een spaarpotje aangelegd. En zo beschikte men over 117.676,95 fr. Er bleef genoeg over om te zorgen voor een mooi beeld. Dat werd gemaakt door Gust Van der Meersche in witte steen voor de som van 14.125fr.

De plechtige inzegening gebeurde op zondag 25 juli 1948.


KAPEL VAN DE H. THERESIA VAN LISIEUX (NEERALFENE -Donkerstraat)

Deze kapel werd gebouwd in de Donkerstraat door de echtgenoten Ceuppens- Pauwels in 1933 als belofte voor de wonderbare genezing van de Heer E. Ceuppens.
Ze werd eigendom van de Kerkfabriek.
In 1985 werd dank zij een gift van Alice De Marie de kapel gerestaureerd en tevens de glasramen hersteld.KAPEL VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES (TERLINDEN-PANGAARDENSTRAAT)

Kapel opgericht door de familie. Ze is nu eigendom van de familie Rufin Van de Cruys Mariette De Mesmaecker.